Regulamin

REGULAMIN PORTALU DIETA DLA SERCA

§1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.dietadlaserca.pl, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektronicznąą, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. W szczególności mogą oni bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony http:// dietadlasercapl/regulamin i jako plik w formacie html zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz drukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

a)     Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

b)    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

c)     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.),

d)    Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

e)     Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.).

 1. Definicje:

a)     Usługodawca ? Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy (88-150 ), ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019414, posiadająca nr NIP: 5560800678, REGON: 091279630, o kapitale zakładowym 171.942.378,52 PLN,

b)    Serwis ? serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: www.dietadlaserca.plprowadzony przez Usługodawcę i będący jego własnością,

c)     Usługa ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

d)    Regulamin ? niniejszy dokument wraz z załącznikami określające łącznie zasady korzystania z Serwisu,

e)     Załącznik – integralna część Regulaminu. Załącznik stanowi Polityka Prywatności,

§2

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi edukacji w zakresie diety przyjaznej sercu oraz profilaktyki chorób układu krążenia.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez stronę internetową www.dietadlaserca.pl przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Wówczas dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. W celu korzystania z zasobów Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość

oraz przydatność sprzętu i/lub oprogramowania wykorzystanego przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Serwis stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniony.
  1. Żadna z informacji publikowanych na Serwisie nie stanowi porady o charakterze medycznym. Treści zawarte w Serwisie nie są specjalistycznymi poradami medycznymi i mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Nie mogą one również zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnych konsultacji medycznych.

§4

Niedozwolone działania

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób zgodny z celem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań, których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:

a)     przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu,

b)    publikacji w Serwisie treści bezprawnych, w tym wulgarnych, propagujących lub pochwalających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych, informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,

c)     zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków będących reklamąą,

d)    publikacji w Serwisie danych i wizerunków osób trzecich bez ich zgody,

e)     oferowania instrukcji dotyczących nielegalnej działalności, w szczególności hakerstwa,

f)      publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych,

 

 1. Zabronione jest publikowanie treści dotyczących jakichkolwiek innych usług, niezwiązanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.
 2. Usługodawca nie monitoruje ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych przez Użytkowników na Stronie Serwisu. W przypadku powzięcia wiadomości o publikowaniu treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane z zasobów Serwisu w możliwie krótkim czasie. Użytkownicy, którzy zauważą wpisy innych Użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia innych Użytkowników, mogą zgłosić ten fakt Usługodawcy.
 3. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może:

a)     Wstrzymać publikację Danych,

b)    Zablokować możliwość publikacji Danych,

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§5

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca nie zapewnia ciągłości działania Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub oprogramowania oraz dla poszerzenia zawartości Serwisu. Przerwa w działaniu Serwisu nie będzie trwała dłużej niż 36 godzin. Informacja o przerwie umieszczona zostanie na Stronie Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości, o czym zamieści informację na stronie Serwisu co najmniej na 30 dni naprzód.w

§6

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 3. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Portalu mają charakter informacyjnoedukacyjny.
 4. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Usługobiorca może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Usługobiorcy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów w inny sposób, w jakichkolwiek celach o charakterze zarobkowym.
 5. Kopiowanie utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualności i wysokiej jakości informacji.

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@dietadlaserca.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu umieszczone zostaną na stronie www.dietadlaserca.pl  co najmniej 15 dni przed planowaną zmianą i będą widoczne na tej stronie co najmniej 30 dni. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 15 dni od ich opublikowania..
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).